USDJPY HOURLY Triangular centred end point moving average (12 /36 / 72 )Ichimoku + Chikou(24) Donchian 1/8 (144).Ichimoku average-usdjpyh101.jpg